Verkoopsvoorwaarden

1 Definities

Activatie: het uitschakelen van de softwarematige blokkering van de Programmatuur door middel van de invoer van een activatie-sleutel.

Addenda: de documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst zoals betalingsverkeer, betalingsmodaliteiten, Service contract, ... zonder limitatief te zijn.

Apparatuur: de hardware enerzijds en de technische componenten van het netwerk anderzijds van de Klant, met inbegrip van internet connectiviteit en de exploitatiesystemen waarop de Programmatuur wordt uitgevoerd.

Bijzondere voorwaarden: de voorwaarden die eventueel op een Overeenkomst genoteerd werden en door Klant en DATALINE aanvaard werden en voorrang krijgen op de Algemene Voorwaarden.

Contractuele Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, Addenda en Bijzondere Voorwaarden die in de Overeenkomst zijn opgenomen of vermeld en door DATALINE zijn bevestigd. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden die in de Overeenkomst zijn opgenomen, gelden deze laatste.

Dag van Activatie: de activatie van de Programmatuur en de start van de Initiële Termijn vinden plaats de eerste dag van de maand volgend op de ondertekening van de Overeenkomst of op een andere datum als afgesproken doch uiterlijk binnen 3 maanden na de datum van ondertekening Overeenkomst.

DATALINE: De dienstverlener/verkoper/verhuurder/licentiegever, zijnde Dataline Holding en haar respectievelijke exploitatievennootschappen waarmee de Klant een Overeenkomst aangaat. 

Dataline Holding: Dataline Holding NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Autobaan 21 en met ondernemingsnummer BE0650.549.801

Gebrek: een in alle opzichten ernstige afwijking in de werking of functionaliteit van de Programmatuur die door minstens 35% van de DATALINE klanten wordt gemeld en die én intrinsiek is aan de geïnstalleerde Programmatuur én het normale, door DATALINE vooropgestelde gebruik ervan, verregaand aantast, weze het nochtans dat de Programmatuur dient te worden gebruikt volgens de Apparatuur voorschriften vereist door DATALINE en de hardware constructeurs. Storingen of fouten ten gevolge van verkeerde manipulaties, gebruik of een gebrek aan opleidingen door de Klant worden niet als een Gebrek beschouwd. Evenmin worden storingen ten gevolge van geschonden databestanden, externe factoren zoals connecties met andere toepassingen of derde partijen, de Apparatuur of de snelheid ervan, nutsvoorzieningen (zoals internet, netwerk en elektriciteit), virussen of andere cyber security-gerelateerde problemen, of door de Klant ingevoerde parameters als een Gebrek beschouwd.

Go-live: betekent de datum waarop de Programmatuur met uitzondering van de Premium Modules, officieel in gebruik wordt genomen door de Klant. Wanneer de voorziene opleidingen gedurende meer dan vier (4) weken beëindigd zijn mag DATALINE er logischerwijze van uitgaan dat de Klant de Programmatuur actief in gebruik heeft genomen en er sprake is van Go-live.

Handleiding: De Handleiding wordt gevormd door (i) de notities van de Klant die zelf verantwoordelijk is om tijdens opleidingen te noteren wat voor hem belangrijk is en (ii) de beslissingen en keuzes die genomen werden door de Klant tijdens het opleidingsproces en (iii) de basis handleiding die door DATALINE in de Programmatuur zelf ter beschikking wordt gesteld.

Initiële Termijn: de minimum duurtijd van 36 maanden waartoe de Klant zich verbindt.

Installatie: het (van op afstand) initieel gebruiksklaar maken van de Programmatuur en van eventuele latere updates op de Apparatuur van de Klant of in de cloud met inbegrip van een tijdelijke Activatie, doch met uitzondering van het opladen van databestanden en het parametriseren van de Programmatuur.

Implementatie: bestaat enerzijds uit een opleiding van de Programmatuur (d.w.z. gestructureerde wijze van kennisoverdracht en oefeningen) en anderzijds Klant-specifieke werk- en begeleidingsinstructies (o.a.. verfijnen van de Parametrisatie van de Programmatuur (voor zover mogelijk) en eventueel zoeken naar alternatieve oplossingsmodellen) en dit alles met als doelstelling het zo snel mogelijk bereiken van de Go-live. 

Klant: de fysieke of rechtspersoon die met DATALINE een overeenkomst afsluit inzake de verlening van een gebruikerslicentie (licentienemer) op de Programmatuur, met de erbij horende Installatie, opleidingen en service-afspraken, of enige andere rechtshandeling.

Klantenondersteuning: het tijdens de service-uren van DATALINE telefonisch https://www.dataline.eu/nl/over-ons/contact, via helpdesk tickets of per e-mail verstrekken van informatie aan de Klant met het oog op het oplossen van gemelde gebruiks- en/of technische problemen.

Onderhoud (softwareontwikkeling): het ter beschikking stellen aan de Klant van een aangepaste versie van de Programmatuur waarin naast eventuele correcties van bekende fouten, de bestaande werking en functionaliteit van de Programmatuur werd verbeterd en waarbij desgevallend nieuwe functies werden toegevoegd.  

Overeenkomst: het contract dat tot stand komt door de aanvaarding door DATALINE van een door de Klant bevestigde offerte of order (via mail, website of online portaal) om Programmatuur aan de klant te verstrekken en/of een Project te realiseren, waarbij de Overeenkomst gebaseerd is op en onderworpen is aan de Contractuele Voorwaarden.

Parametrisatie: het parametriseren van de Programmatuur bestaat uit het definiëren van de productiemachines van de Klant (onder andere instellingen, mogelijkheden, snelheden, formaten,…), medewerkers, klantenbestanden en alle andere mogelijke bedrijfsspecifieke gegevens van de Klant, die kan ingevoerd worden in de Programmatuur. Het gaat hier niet over het aanpassen van de Programmatuur maar het instellen van de Programmatuur. Indien dit niet uitdrukkelijk vermeld werd op de overeenkomst is de parametrisatie van de Programmatuur de taak en de verantwoordelijkheid van de Klant.

Premium Modules: zijn modules in de Programmatuur die enerzijds instaan voor connectiviteit tussen Programmatuur van Dataline en Programmatuur van externe leveranciers (API, JDF, Transportkoppelingen, ....) en anderzijds modules in de Programmatuur van Dataline die pas relevante informatie kunnen visualiseren minimaal 6 maanden na de Go-live.

Programmatuur: de gestandaardiseerde toepassingssoftware met zijn aangekochte modules, licenties en upgrades.

Project: de gestandaardiseerde aanpak voor het automatiseren van administratieve processen bij de Klant. Een Project kan bestaan uit één of meerdere opeenvolgende fases die op hun beurt kunnen bestaan uit een component standaard Software (licentie, modules, etc.), implementatiebegeleiding, opleiding en gepersonaliseerde begeleiding.

Servicecontract: betekent Klantenondersteuning, upgrades en nieuwe releases van de Programmatuur zodat de Klant de Programmatuur zo optimaal mogelijk kan gebruiken. De Programmatuur kan niet gebruikt worden door de Klant zonder een geldig en betaald Servicecontract. De modaliteiten van het servicecontract staan beschreven in de Servicecontract Overeenkomst, kortweg SLA Overeenkomst. De klant bevestigt dat hij de modaliteiten van de SLA overeenkomst ontvangen, gelezen, begrepen en aanvaard heeft.

Verjaardag van de activatie: de verjaardag van de activatie valt, na de Initiële Termijn, samen met de aanvang van een nieuw kalenderjaar. Indien het einde van de Initiële Termijn niet samenvalt met 31/12, zal de Initiële Termijn worden verlengd tot en met 31/12 van het kalenderjaar waarin deze termijn vervalt

 

2 Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle door DATALINE uitgegeven overeenkomsten, offertes, ontwerpen, software, etc.tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard en ondertekend door DATALINE. Zij vervangen alle voorgaande afwijkende overeenkomsten tussen partijen.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn o.m. van toepassing op overeenkomsten inzake de verlening van een gebruikerslicentie op de door DATALINE geleverde Programmatuur, met de erbij horende Installatie, Implementatie en Servicecontract en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, behoudens afwijkende clausules in eventuele Bijzondere Voorwaarden. Deze Bijzondere Voorwaarden komen tot stand in de Overeenkomst en de daarin uitdrukkelijk vernoemde afspraken of documenten.

2.3. De Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bij het afsluiten van een overeenkomst met DATALINE en deze te hebben aanvaard. De Klant erkent dat DATALINE enkel en alleen een overeenkomst met de Klant wil aangaan mits deze aanvaarding in hoofde van de Klant. Bovenvermelde aanvaarding impliceert afstand, door de Klant, van haar mogelijke eigen Algemene (Aankoop)voorwaarden ongeacht op welke manier de Klant poogt hier eventueel gebruik van te maken.

3 Offertes en Prijsbepaling

3.1. Offertes en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en in generlei mate bindend voor DATALINE zolang zij niet zijn ondertekend door de Klant en werden aanvaard door DATALINE. De offerte beperkt zich tot wat daarin uitdrukkelijk is opgenomen.

3.2. Zij gelden steeds voor levering op het adres van de Klant en gelden voor een periode van twee maanden vanaf datum opstelling.

3.3. De prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere belastingen, taksen en heffingen.

4 MAS Audit

4.1. De Klant verklaart dat hij samen met DATALINE de nodige inspanningen heeft geleverd om via de MAS Audit software een behoefteanalyse uit te voeren omtrent de "voormalige" administratieve manier van werken bij de Klant. Dit onderzoek maakte een financiële en tijd-technische analyse tussen enerzijds de "vorige" manier van werken van de administratieve processen bij de Klant en anderzijds wat de mogelijke meer geoptimaliseerde manier van werken zou zijn aan de hand van de Programmatuur. Met vorige en voormalige wordt bedoeld de software die men gebruikte alvorens de Klant aan de slag ging met de Programmatuur van Dataline.

4.2. Door het aangaan van de Overeenkomst met DATALINE erkent en aanvaardt de Klant dat de MAS audit software, samen met de diverse demonstraties en gepersonaliseerde demonstraties die door DATALINE werden gegeven op basis van de door de Klant zelf aangeleverde informatie, bewezen heeft dat het gebruik van de Programmatuur en de voor de Klant geselecteerde modules een significante verbetering met zich zou meebrengen. DATALINE geeft echter geen garantie op deze verbetering, aangezien dit afhankelijk is van het correcte gebruik door de Klant en het volgen van voldoende opleiding in hoofde van de Klant

4.3. De Klant erkent dat de Programmatuur standaardsoftware is en volledig afhankelijk is van de Parametrisatie en de manier waarop de Klant deze gebruikt en inzet. De Klant bevestigt dat hij alle inspanningen zal leveren om de Programmatuur door constante opvolging, opleiding en begeleiding zo optimaal en efficiënt mogelijk in te zetten. 

4.4. De Klant heeft het recht om één keer per jaar, mits het voldoen van zijn financiële verplichtingen, een nieuwe MAS audit te laten uitvoeren om te kunnen onderzoeken of er nog (nieuwe) processen geautomatiseerd en geoptimaliseerd kunnen worden via bijkomende uitbreidingen van de Programmatuur. 

5 Maatontwikkeling

5.1. De Klant erkent dat de door DATALINE te leveren Programmatuur (software en modules) standaard software betreft en geen maatsoftware. De DATALINE Programmatuur wordt dan ook geleverd “as is”. Indien de Klant specifieke maatontwikkelingen wenst zal dit het voorwerp vormen van een aparte schriftelijke overeenkomst. 

6 Programmatuur

6.1. Apparatuur: Bij het ondertekenen van de Overeenkomst heeft de Klant er zich van vergewist dat zijn Apparatuur aangepast is aan de eisen van DATALINE en bevestigt de Klant dat hij deze zal laten mee evolueren doorheen de tijd. DATALINE draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. DATALINE krijgt het consultatierecht om vrijwillig op afstand toegang te verkrijgen op alle Apparatuur die relevant is voor de Programmatuur geleverd door DATALINE.

6.2. Levering: DATALINE levert de Programmatuur en respectievelijk overeengekomen diensten op basis van de ondertekende Overeenkomst  door middel van de Programmatuur die de Klant op zijn Apparatuur dient te installeren of die via het internet ter beschikking wordt gesteld. De door DATALINE geleverde diensten betreffen steeds een middelen verbintenis. Bijkomende functionaliteiten, modules en diensten kunnen door de Klant modulair worden geboekt door middel van bijkomende bestellingen. Door het aangaan van de Overeenkomst verwerft de Klant het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare recht om de Programmatuur te gebruiken voor de periode bepaald in de Contractuele Voorwaarden.

6.3. Implementatiebudget: Voor de Implementatie van de Programmatuur begroot DATALINE een budget gebaseerd op een standaard kennisniveau van een printmedia productiebedrijf met printmedia geschoolde medewerkers die voldoende de kans krijgen om na elke opleiding de geziene materie te oefenen zodat men klaar is voor de volgende opleiding. Indien zou blijken dat dit budget ontoereikend is om de Go-live te bereiken gaat de Klant akkoord om bijkomende middelen te voorzien om alsnog de Go-Live te bereiken. De Klant gaat akkoord dat na elke opleiding zijn of haar cursist onderworpen zal worden aan de kennistest en evaluatie. Deze zullen daarna samen met het management van de Klant geëvalueerd worden. De Klant gaat akkoord dat wanneer het Project wordt opgedeeld in fases, DATALINE gerechtigd is om zelf eenzijdig elke fase uiterlijk 6 maanden nadat de vorige fase werd opgestart, te activeren en te factureren. 

6.4. Parametrisatie: De Klant is verantwoordelijk om alle informatie voor de Parametrisatie van de Programmatuur zelfstandig in te geven en is ook verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Het is de Klant niet toegestaan om concurrerende parameters (bijvoorbeeld van andere DATALINE Klanten) te proberen te bekomen. Indien de Klant verzaakt om alle parameters van zijn productiebedrijf in te geven in de Programmatuur, heeft DATALINE het recht tegen betaling door de Klant een derde in te schakelen zodat de Implementatie van het Project geen vertraging oploopt. De Klant bevestigt dat parametriseren niet overeenstemt met het aanpassen van de standaard Programmatuur.

6.5. Licentieprijs. De Klant betaalt een maandelijkse licentieprijs voor het gebruik van de Programmatuur gedurende de Duur van de Overeenkomst tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.6. Servicecontract: Bij het aangaan van de Overeenkomst, gaat de Klant automatisch een Servicecontract aan met DATALINE. Dit Servicecontract zal apart worden aangerekend aan de Klant tenzij anders aangeven in de Bijzondere Voorwaarden of Overeenkomst. DATALINE heeft het recht maar niet de verplichting om binnen de contractduur software-updates te leveren. Voor de verstrekking van software-updates geldt het volgende: a) deze updates worden gedurende de duur van het Servicecontract zonder meerprijs verstrekt; b) zij worden online verstrekt voor Installatie; c) de Klant zorgt ervoor dat noodzakelijke software-updates van niet DATALINE software correct worden uitgevoerd in eigen naam en voor eigen rekening, indien DATALINE dient tussen te komen bij de projectuitvoering of dataconversie zal dit afzonderlijk worden gefactureerd; d) de Klant zorgt ervoor nooit meer dan 2 updates achterop te lopen; e) dezelfde gebruikersvoorwaarden en beperkingen die in de Contractuele Voorwaarden zijn vastgelegd blijven van toepassing. Het Servicecontract omvat geen aangepaste diensten zoals aangepaste rapporten en instructiesets.

7 Opleiding, support en ondersteuning

7.1. Opleiding: De Klant is ertoe gehouden een gedetailleerde beschrijving te geven van het relevante opleidingsniveau van het personeel dat met de Programmatuur zal moeten werken. Het pakket aan opleiding wordt in de Overeenkomst beschreven en de medewerkers van de Klant die hebben aangetoond de Programmatuur voldoende te beheersen zullen een DATALINE-opleidingscertificaat ontvangen.  De opleiding is voor elke gebruiker verplicht. De Klant verbindt zich er toe om nieuwe medewerkers die geen opleidingscertificaat kunnen voorleggen, opleiding te laten volgen bij een door DATALINE gecertificeerd lesgever. Tenzij de Klant zich veertien (14) kalenderdagen voor de desbetreffende opleiding schriftelijk zou verzetten, kunnen opleidingen (op afstand of ter plaatse), omwille van educatieve doeleinden, opgenomen worden. Indien gewenst kunnen deze opnames door middel van een private link ter beschikking gesteld worden van de Klant als naslagwerk. De Klant kan een opleiding kosteloos annuleren, met uitzondering van de reeds gemaakte reiskosten (vluchten, hotel, huurwagen, trein, ...), indien hij DATALINE hiervan schriftelijk in kennis stelt ten laatste veertien (14) kalenderdagen voor de datum van de desbetreffende opleiding, zo niet zal DATALINE gerechtigd zijn op volledige betaling voor die opleiding. De Klant verbindt er zich toe om alle medewerkers die gebruik maken van de Programmatuur tweejaarlijks een update-opleiding te laten volgen. Iedere opleiding vormt een blok van 3 uur.  DATALINE kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde zaken in de door haar verstrekte Handleiding ontbreken, de Klant is zelf verantwoordelijk om de opleidingen te volgen en daarop de voor haar belangrijke inhoud en gebruiksaanwijzingen te noteren. De Klant wordt bij elke upgrade van de Programmatuur uitgenodigd voor een upgrade training waar de Klant zelf verantwoordelijk is voor het nemen van notities inzake de gewijzigde manier van werken. De Klant zal een upgrade begeleiding via DATALINE volgen indien de upgrade meteen twee update-versies betreft. De Klant verbindt er zich toe de opleidingen van de Programmatuur aan (nieuwe) medewerkers niet in eigen beheer uit te voeren. DATALINE verwijst hiervoor uitdrukkelijk naar een aparte af te sluiten TTT-overeenkomst die vooraf moet ondertekend worden.

7.2. Klantenondersteuning: Gedurende de duur van het Servicecontract en mits correcte betaling van de servicefacturen kan de Klant aanspraak maken op ondersteuning van de Programmatuur, zoals op elke Overeenkomst duidelijk vermeld. Opleiding, training, Interventies ter plaatse en kilometervergoeding vallen hier niet onder.

7.3. De Implementatie voorzien op de Overeenkomst kan maximaal tot 14 maanden na Dag van Activatie worden gepland en opgenomen, tenzij anders aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden op de Overeenkomst.

8 Prijzen, facturen en betaling

8.1. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen en andere bedragen op maandbasis en in euro exclusief btw en eventuele andere belastingen, heffingen en verplaatsingskosten. Alle bijkomende of lokale kosten, boetes, belastingen, invoerrechten, heffingen en rechten die DATALINE in verband met het bezit of het gebruik van de Programmatuur verschuldigd is, zijn voor rekening van de Klant en DATALINE is in dat opzicht nooit aansprakelijk.

8.2. Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld in het bestelformulier, omvatten de prijzen niet de kosten voor Installatie, ingebruikname en eventueel transport of andere kosten verbonden aan de Programmatuur. Deze kosten worden betaald volgens de op dat moment geldende tarieven.

8.3. De Klant aanvaardt het gebruik van pro forma-facturen en elektronische factureren indien DATALINE deze verkiest. Na betaling van de pro forma-factuur ontvangt de Klant de originele factuur.

8.4. Alle facturen moeten betaald worden uiterlijk tien (10) werkdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur of overeenkomst. Bij laattijdige betaling is aan DATALINE een nalatigheidinterest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 3 (drie) %. Bovendien is daarnaast een forfaitaire vergoeding verschuldigd van tien (10) % op het openstaand bedrag met een minimum van 250,00 €. Deze nalatigheidsinteresten en schadevergoeding zijn van rechtswege verschuldigd vanaf de vervaldag van de facturen en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8.5. Prijsverhogingen: DATALINE is gerechtigd om jaarlijks haar prijzen aan te passen in functie van de evolutie van de kostprijselementen, inflatie en Europese consumptieprijsindex. Een schriftelijke melding aan de Klant volstaat hiertoe.

8.6. Betaling zonder voorbehoud van een factuur of een gedeelte daarvan impliceert aanvaarding van de gehele factuur en van de prestaties.

8.7. Een factuur kan slechts per aangetekend schrijven worden geprotesteerd binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

8.8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DATALINE kan de Klant betalingen slechts inhouden of verrekenen met tegenvorderingen voor zover de tegenvorderingen van de Klant onbetwist zijn of door een voor de Partijen bevoegde rechter definitief rechtsgeldig zijn vastgesteld.

8.9. De facturatie en betaling van het Implementatie budget wordt gespreid over de periode van het aantal voorziene maanden tussen Dag van Activatie en Go-live en dit met een maximum van 8 maanden. DATALINE heeft het recht om het volledige opleidingsbudget aan te rekenen ongeacht of de opleiding(en) effectief ingepland werden.

9 Gegevensbescherming en Vertrouwelijke Informatie

9.1. Voor zover de Programmatuur betrekking heeft op persoonsgegevens, d.w.z. gegevens die beschermd zijn op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, komen de partijen het volgende overeen: (a) De partijen houden zich aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; (b) Ten aanzien van DATALINE treedt de Klant, tenzij anders overeengekomen, op als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking met betrekking tot de Programmatuur, hetgeen betekent dat de Klant het doel en de middelen voor de respectieve gegevensverwerking vaststelt. Dit geldt ongeacht of de Klant voor zichzelf of voor anderen handelt. Hoe dan ook, de Klant is de Verantwoordelijke voor de Gegevensverwerking met betrekking tot DATALINE en binnen deze rol is de Klant verantwoordelijk voor, en zal hij er steeds op toezien dat de verwerking voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit geldt met name voor de toelaatbaarheid van het verzamelen en het gebruik van de gegevens; (c) Indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming zulks vereist, sluiten de Partijen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst inzake de verwerking van persoonsgegevens; (d) De Klant machtigt DATALINE exclusief, onherroepelijk, wereldwijd en kosteloos, om anonieme gegevens te gebruiken voor de ontwikkeling en verbetering van haar Programmatuur. (e) De Klant garandeert dat hij zal voldoen aan alle relevante verplichtingen inzake gegevensbescherming, met name de algemene beginselen inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transparantie en informatie, doelbinding, gegevensminimalisering en rechtmatigheid van de verwerking. 

9.2. Elke partij zal alle informatie en persoonsgegevens (bv. software, documenten, andere informatie van welke aard ook) die wettelijk beschermd zijn, bedrijfs- of handelsgeheimen bevatten, aangeduid zijn of redelijkerwijs merkbaar zijn als eigendomsinformatie (samen "Vertrouwelijke Informatie"), die door de andere partij aan de ontvangende partij worden bekendgemaakt of waarvan de ontvangende partij op een andere manier kennis krijgt tijdens het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst, vertrouwelijk houden en elke partij zal deze alleen gebruiken voor de contractuele taken.

9.3. De partijen maken geen Vertrouwelijke Informatie bekend aan derden, behoudens bekendmaking aan vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangers, adviseurs en onderaannemers van een partij, indien deze gebonden zijn door een gelijkwaardige geheimhoudingsplicht en de bekendmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

9.4. Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht gedurende vijf (5) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

9.5. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op dergelijke informatie die (a) algemeen bekend is; of (b) waarvan een partij kennis krijgt via een derde die daarbij geen geheimhoudingsplicht ten aanzien van de andere partij schendt; of (c) indien wettelijk vereist. In dergelijke gevallen is een partij verplicht de andere partij onmiddellijk op de hoogte te brengen, zodat deze de nodige maatregelen tegen openbaarmaking kan nemen. De partijen verlenen hierbij hun onherroepelijke toestemming voor een respectieve overdracht van dergelijke vertrouwelijke informatie.

9.6. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor DATALINE met betrekking tot anonieme gegevens die worden gebruikt voor de verbetering en ontwikkeling van haar Programmatuur en met betrekking tot informatie die aantoonbaar door DATALINE in het kader van eigen werkzaamheden is gegenereerd of verkregen. Teneinde de gebruikersefficiëntie van de Programmatuur te kunnen verbeteren alsook deze verder te kunnen verbeteren, commercialiseren en anomalieën in de software te vermijden, machtigt de Klant DATALINE om maandelijkse gebruiksstatistieken van haar Programmatuur te verwerken en te interpreteren.

9.7. DATALINE mag over de Klant als zijn opdrachtgever communiceren en mag de naam, het logo en de handelsmerken van de Klant in die hoedanigheid gebruiken voor commerciële doeleinden.

10 Garanties

10.1. Prestatiegarantie.  DATALINE garandeert de Klant dat zij, in overeenstemming met de geldende industrienormen, de Programmatuur zodanig zal onderhouden dat fouten en Gebreken in de Programmatuur tot een minimum worden beperkt (de "Prestatiegarantie"). DATALINE garandeert voorts aan de Klant dat de door haar te leveren diensten op professionele en vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd, in overeenstemming met algemeen aanvaarde industriële normen.

10.2. Garantie-uitsluitingen. De voorgaande garanties zijn niet van toepassing op fouten of Gebreken in de DATALINE Programmatuur die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: (a) het gebruik van de Programmatuur door de Klant op een wijze die niet in overeenstemming is met de voorwaarden hierin, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk gebruik van de Programmatuur in strijd met de toepasselijke wetgeving of aanvullende voorwaarden van derden; (b) wijziging van de Programmatuur door of namens de Klant zelf of via een derde zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van DATALINE; (c) Gegevens van de Klant; (d) het gebruik door de Klant van toepassingen, gedeelten van toepassingen, producten of diensten van derden; (e) feiten die buiten de controle van DATALINE vallen of die het gevolg zijn van externe cyberaanvallen of onvoldoende cyberbeveiliging.

10.3. Garantieregeling.  De Klant zal DATALINE zonder onnodige vertraging en in geen geval niet later dan 48 uur na het moment waarop de omstandigheid die aanleiding geeft tot de vordering zich voor het eerst voordeed, aangetekend op de hoogte stellen van het Gebrek in de Programmatuur. Op voorwaarde dat de Klant DATALINE binnen deze termijn op de hoogte stelt en redelijk bewijs levert van het Gebrek, zal DATALINE het Gebrek zonder extra kosten corrigeren. Als DATALINE de niet-conforme Programmatuur niet binnen een redelijke termijn opnieuw kan uitvoeren of corrigeren, heeft de Klant recht op een verlaging van de vergoedingen die in verhouding staat tot het Gebrek (en heeft hij recht op terugbetaling van vooruitbetalingen die de aangepaste vergoedingen overschrijden).  Het voorgaande is het enige rechtsmiddel van de Klant in geval van schending van de bovengenoemde beperkte prestatiegarantie. Andere verminderingen in de kwaliteit van de door DATALINE te leveren Programmatuur en diensten worden uitsluitend verholpen in overeenstemming met een eventueel tussen partijen apart afgesloten Service Level Agreement.

10.4. De Klant erkent dat (i) de Programmatuur een standaard product is en niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele behoeften van de Klant noch geschikt is voor een bepaald doel; (ii) de door DATALINE geleverde Programmatuur wordt geleverd "zoals deze is" zonder enige vorm van garantie met uitzondering van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen; en (iii) de Programmatuur is niet bedoeld voor gebruik met levens-kritische of veiligheid kritische systemen.

11 Aansprakelijkheid

11.1. Behoudens voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, is DATALINE jegens de Klant niet aansprakelijk voor enige (a) gederfde winst of inkomsten, verlies van gegevens of voor enige indirecte, bijzondere, incidentele, exemplaire, gevolg-, dekkings- of strafschade, hoe dan ook veroorzaakt, hetzij door contract, onrechtmatige daad of onder enige andere theorie van aansprakelijkheid, (b) voor fouten of onderbreking van het gebruik, of kosten van aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie, of verlies van zaken of gegevens, of (c) voor bedragen die hoger zijn dan de cumulatieve vergoedingen die in de zes (6) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de claim aan de Klant zijn gefactureerd door DATALINE. Voorafgaande vermelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op (i) de betalingsverplichtingen in hoofde van de Klant, (ii) fraude, of misbruik door een partij; (iii) de nalatigheid die leidt tot de dood of persoonlijk letsel of (iv) een zaak waarvoor aansprakelijkheid niet mag worden uitgesloten of beperkt krachtens het toepasselijk recht.  De partijen erkennen dat het bedrag van de door de Klant aan DATALINE verschuldigde vergoedingen in het kader van deze overeenkomst de in deze overeenkomst vastgelegde risicoverdeling weerspiegelt en dat DATALINE deze overeenkomst niet zou zijn aangegaan zonder de in deze paragraaf opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden zelfs indien contractuele rechtsmiddelen hun essentiële doel missen.

11.2. Alle verwijzingen naar een partij in dit artikel zullen worden behandeld als omvattende alle werknemers, (zelfstandige) onderaannemers en leveranciers van die partij en hun respectieve filialen, die allen het voordeel zullen genieten van de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit artikel.

12 Intellectuele Eigendom

12.1. DATALINE is en blijft de enige eigenaar van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur, diensten, software, video's en alle documenten, adviezen, rapporten, slides, tekeningen en foto's die door DATALINE ter beschikking van de Klant worden gesteld.
‍Bijgevolg houden de licenties die aan de Klant ter beschikking worden gesteld enkel het recht in om de Programmatuur te gebruiken tegen betaling. Er worden geen impliciete licenties toegekend krachtens deze Overeenkomst. Onder geen beding zal een om het even welke overeenkomst met de Klant (a) een overdracht van eigendomsrechten op de Programmatuur door DATALINE aan de Klant inhouden; (b) de Klant enig recht toekennen op (het gebruik van) de diensten, handelsnamen, merknamen en/of handelsmerken van DATALINE; (c) De Klant het recht toekennen om DATALINE te vragen hem een kopie van eender welke broncodes, software of andere middelen die door DATALINE gebruikt worden te leveren of te bezorgen.
 

12.2. Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enige intellectueel eigendom van DATALINE te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendom van DATALINE ongeldig zou kunnen maken of betwisten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.

12.3. De Klant verbindt er zich toe om DATALINE te informeren over elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op eender welk intellectueel eigendomsrecht van DATALINE waarvan hij weet zou krijgen, alsook over eender welke claim van een derde als gevolg van het gebruik van de Programmatuur of diensten.

12.4. Bij het beëindigen van deze Overeenkomst zal de Klant binnen de 30 dagen alle exemplaren van de Programmatuur vernietigen door de betreffende gegevensdragers en/of geheugens onherstelbaar te wissen, alsmede het bewijs daarvan aan DATALINE leveren, dan wel die gegevensdragers en/of geheugens kosteloos aan DATALINE overhandigen.

13 Duur en beëindiging

13.1. Tenzij schriftelijk anders aangegeven in de Overeenkomst of Bijzondere Voorwaarden is de minimum duurtijd van de Overeenkomst 36 maanden (de Initiële Termijn) dewelke ingaat de Dag van Activatie en die gedurende de Initiële Termijn nooit kan opgezegd worden. 

13.2. Na afloop van de Initiële Termijn en tenzij één van de Partijen ten laatste 3 maanden voor de vervaldatum via aangetekend schrijven aan de andere Partij de Overeenkomst opzegt, zal de Overeenkomst automatisch worden verlengd tot en met 31 december en daarna worden aangepast naar een Overeenkomst van 12 maanden die zal lopen van 1 januari tot 31 december waarbij elke Partij het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen mits het geven van een voorafgaandelijke opzeg ten laatste 3 maanden voor de Verjaardag van de Activatie via aangetekend schrijven. 

13.3. Voorts kan DATALINE, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen om gegronde redenen, zonder opzegtermijn. Een gegronde reden omvat, maar is niet beperkt tot a) indien de Klant onjuiste informatie over zijn financiële situatie heeft verstrekt die van aanzienlijk belang was voor de beslissing van DATALINE om de Overeenkomst af te sluiten, of b) indien de financiële situatie van de Klant zodanig verslechtert of dreigt te verslechteren dat de nakoming van de verplichtingen in gevaar komt.

14 Zekerheid

14.1. DATALINE heeft steeds het recht om de door de Klant gesloten overeenkomst en hieruit voortvloeiende facturatie door een externe partner te laten plaatsvinden. Een schriftelijke melding vanwege DATALINE volstaat hiertoe, waarna de Klant de facturatie ten aanzien van de externe partner zal voldoen tot zolang DATALINE deze regeling niet herroept.

14.2. Van zodra DATALINE, volgens haar eigen inzicht, vermoedt dat de Klant zijn betaalverplichtingen onvoldoende of niet kan nakomen, is DATALINE gerechtigd haar diensten en het door haar toegestane gebruik van de Programmatuur op te schorten ("toegangsopschorting") tot zolang de Klant geen bijkomende zekerheden en betalingsgaranties heeft gesteld ten aanzien van DATALINE. Deze kunnen bestaan uit een borgstelling door een bestuurder of derde, een bankgarantie, een borgtocht of een pandrecht. DATALINE zal dit recht echter niet eerder uitoefenen dan twee (2) weken nadat DATALINE de Klant in kennis heeft gesteld van de op handen zijnde toegangsopschorting tenzij de Klant aanleiding geeft tot een onmiddellijke contractbeëindiging zoals vermeld onder Artikel 13.

15 EoL/EoS

15.1. DATALINE heeft steeds het recht om de door haar geleverde Programmatuur of een deel ervan op End of Life (EoL) of End of Service (EoS) te plaatsen mits een voorafgaandelijke schriftelijke mededeling van 12 maanden. Indien de Klant in dergelijk geval de Overeenkomst niet beëindigt volgens de opzegmogelijkheden zoals voorzien onder artikel 13 of niet overschakelt op de door DATALINE als alternatief voorgesteld Programmatuur, heeft DATALINE het recht om de Klant automatisch op een calamiteiten overeenkomst te plaatsen. Dit betekent dat de Klant de Programmatuur die EoL of EoS  is onder de calamiteiten overeenkomst voorwaarden verder kan blijven gebruiken maar dat DATALINE geen onderhoud, nieuwe functionaliteiten, zekerheden of updates meer zal leveren op de desbetreffende Programmatuur.

16 Diverse

16.1. Bezwaar – Bezwaren of opmerkingen over de leveringen of de uitvoering van de Overeenkomst in het algemeen met uitzondering van Gebreken, moeten DATALINE schriftelijk bereiken binnen de acht (8) werkdagen na levering, c.q. de vaststelling van het tekort, op straffe van niet-ontvankelijkheid. Bij tijdige en gegronde bezwaren zal DATALINE alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling, c.q. nieuwe levering te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een (schade)vergoeding voor de Klant

16.2. Overmacht - DATALINE is in generlei mate aansprakelijk voor overmachtssituaties. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van DATALINE die van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan medewerkers, malware, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, plotseling overlijden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids)instanties.

16.3. Nietigheid - De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Contractuele Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige Overeenkomst tot gevolg. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

17 Toepasselijk recht

17.1. Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht. De Partijen zullen zich te goeder trouw inspannen om geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst minnelijk op te lossen. Indien geen schikking wordt bereikt, zal elk geschil uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken waar Dataline Holding haar maatschappelijke zetel heeft.